เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กทม. ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


16 ก.ค. 2562, 10:54กทม. ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร โดยกิจกรรมภายในงานช่วงเช้าวันนี้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในศาลาการเปรียญ จากนั้น ประชาชน พร้อมข้าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์ 68 รูป มารับบิณฑบาตร

นางอุบล มณีแสงประทีป อายุ 70 ปี หนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญตักบาตร กล่าวว่า ตั้งใจทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดละอบายมุขในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้านนางพรธิดา ศิริอางค์ อายุ 59 ปี เดินทางมาจากอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวหลังทำบุญใส่บาตรว่า รู้สึกปลื้มปิติและอิ่มเอมใจ โดยปกติวันสำคัญทางพระพุทธศานาก็จะออกมาทำบุญอยู่เสมอ เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิต สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

นอกจากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์แล้ว ที่บริเวณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ยังได้จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2562 จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรกเป็นวันที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ประการที่สองเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และประกาสุดท้ายเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.