วันที่ 22 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา


28 ก.ค. 2563, 15:57

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ ( 28 ก.ค.63 ) เวลา 09.58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังมทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัตราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จากนั้น จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะผู้แทนพระองค์ เข้าพระอุโบสถวัดรารบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังศีรสพระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีวางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอตุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาศีล


ผู้แทนพระองค์ รับศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทรนด์ ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้ว ถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์ ไปถวายสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ (สำรับภัตตหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาไปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ)

เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ กล่าวคำถวายสังฆทาน จบ (พระสงฆ์กล่าวค่ำ "สาธุ") ผู้แทนพระองค์ ไปถวายผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ  และพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป (ผ้าไตรนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนพระสงฆ์อีก 59 รูป ที่วิหารคต ตามลำดับ) 

ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอติเรก) ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายกผู้แทนพระองศ์ ออกจากพระอุโบสถ แล้วเดินทางกลับ


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.