เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจการรับผิดชอบ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ก.


25 ก.ค. 2563, 19:20ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจการรับผิดชอบ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ก.
วันที่ 25 ก.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2563 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น

เนื่องจากได้มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการภายในระดับกองกำกับการ จากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ เป็น กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย ในสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการดังกล่าวเสียใหม่

ะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ให้กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมีรายละเอียดตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.