วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏเพชรบุรี


13 ก.ค. 2563, 19:27

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏเพชรบุรีวันนี้ (13 ก.ค.63) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้วิชาการจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูและพัฒนาขุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา


ในการนี้ ได้รับฟังการรายงานแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่บริการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เพิ่มรายได้ครัวเรือน และลดปัญหาการว่างงาน และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนราชภัฏ ตลอดห้วงวิกฤติไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.