วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง พระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2563


6 ก.ค. 2563, 15:19

ในหลวง พระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2563วันนี้ (6 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ถวายแด่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญและจุดเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ตามพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในวาระของฤดูกาลเข้าพรรษาของพระพุทธศาสนา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ 

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร มีพระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เป็นเจ้าอาวาส และในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรปฏิบัติธรรมจำพรรษาจำนวน 182 รูป


วันเข้าพรรษา หรือเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.