วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจ.ชุมพร-จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 9 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา


2 ก.ค. 2563, 18:56จ.ชุมพร-จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 9 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
วันายวิบูลย์ รัตนารณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา จำนวน 9 วัด  ในจังหวัดชุมพร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563  วัดราชบุรณะ
(พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีฯ

นางสาวนันทิรา  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ประจำปี 2563 โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงพุทธศาสนิกชนจังหวัดชุมพร  ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
ที่กำลังจะมาถึง ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนบำรุงพระพุทธศาสนา

สำหรับวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระสงฆ์จะประจำอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมต่างๆ และเป็นโอกาสอันดี
ที่พุทธศาสนิกชนจะได้บำเพ็ญกุศล ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมเทศนา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์สำหรับการจำพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง และครอบครัว อีกด้วย


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.