เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"มูลนิธิชัยพัฒนา" จัดกิจกรรมเติมกล้าสู่ผืนป่า หวังปลูกคน สร้างน้ำ เพิ่มป่าพัฒนาชีวิต


9 ก.ค. 2562, 14:33"มูลนิธิชัยพัฒนา" จัดกิจกรรมเติมกล้าสู่ผืนป่า หวังปลูกคน สร้างน้ำ เพิ่มป่าพัฒนาชีวิต
วันนี้ (9 ก.ค.62) นายลลิตถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเติมกล้าสู่ผืนป่า ภายใต้แนวคิด ปลูกคน สร้างน้ำเพิ่มป่า พัฒนาชีวิต ณ พื้นที่โครงการสวนป่าบ้านป่าห้าอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่รวมถึงรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและชุมชน และในอนาคตสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่และโรงเรียนทางเลือกผ่านระบบออนไลน์ต่อไป ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นไม้ในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 1,000 ต้น ได้แก่ ต้นเหลืองเชียงราย ต้นเสลา ต้นยางนา และต้นอินทนิลน้ำ ในพื้นที่กว่า 60 ไร่ ของสวนป่าบ้านป่าห้า อีกด้วย กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการปลูกฝังแนวคิดการฟื้นฟูป่าให้กับชุมชนและเยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของป่าิ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่ากลางใจเมืองและกลางใจคน ทำให้เกิดการตระหนักว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใด ก็สามารถจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเติมเต็มผืนป่าได้ หากเราคิดและตั้งใจที่จะทำร่วมกัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้แบ่งพื้นที่ในการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริไว้ 5 เรื่องได้แก่ ปลูกป่า ปลูกคนป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง รักป่า รักน้ำ สืบสานรักษาต่อยอด และสร้างป่า สร้างรายได้ โดยได้นำแนวคิด ไปปรับใช้ในนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำแปลงสาธิตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งมีแผนจัดทำการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชและทดแทนสังคมพืชและฐานเรียนรู้เรื่องของไม้วงศ์ยางและเห็ด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจต่อไปRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.