เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อำเภอบัวเชด" จัดตลาดนัดประชารัฐ ขายสินค้าของแต่ละตำบล วันประชุมประจำเดือน กำนัน-ผญบ.


3 ก.ค. 2562, 15:23"อำเภอบัวเชด" จัดตลาดนัดประชารัฐ ขายสินค้าของแต่ละตำบล วันประชุมประจำเดือน กำนัน-ผญบ.
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่หน้าหอประชุมอำเภอบัวเชด นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด ได้เปิดตลาดนัดประชารัฐ ของอำเภอบัวเชด วันประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตลาดประชารัฐเน้นสินค้าผลิตผลทางการเกษตร ของชุมชนแต่ละตำบลของอำเภอบัวเชดได้มีการนำสินค้า มาจำหน่ายหน้าหอประชุมเป็นครั้งแรกของอำเภอ เพื่อต้องการให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล ได้เลือกซื้อสินค้าในแต่ละชุมชน เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และกลุ่มจักสานชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและกลุ่มสตรีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอบัวเชด กลุ่มปลูกพืชผักทางการเกษตร สนับสนุน ให้ชุมชนมีรายได้สร้างตนเอง ให้แต่ละชุมชน ช่วยเหลือตัวเองโดยประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบและปัญหา ของสินค้าที่นำมาจำหน่ายสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตปลอดสารพิษ และจะเปิดจำหน่ายสินค้าไปในทุกเดือน เนื่องจากมีการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับค่าตอบแทนและได้โอกาส ช่วยซื้อสินค้า ในชุมชนของอำเภอบัวเชดไปในตัว

นอกจากนี้ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด ยังได้มอบทุน อุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เด็กหญิงสิริวิมล ทองลาย บ้านสังแก หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดา เด็กหญิงกานดามณี ชาติวงค์ บ้านโจงโลง หมู่ที่ 6 ตำบลตาวัง เด็กหญิงนตรี โต๊ะสำหรับ บ้านโอทะลันพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจรัส และ เด็กหญิงพิมนดา มุ่งจองกลาง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน

นายอำเภอบัวเชด ยังได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งพ่อค้าประชาชน ที่ร่วมกันอุดหนุน สินค้าประชารัฐเป็นครั้งแรก ที่ทางอำเภอได้จัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาติดต่อที่ราชการของอำเภอบัวเชด

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.