เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



พัฒนาฝีมือพะเยา อบรมผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "ฝึกทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบและสมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้"


29 พ.ค. 2562, 21:02



พัฒนาฝีมือพะเยา อบรมผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  "ฝึกทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบและสมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้"




29 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน เปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขา “การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบและสมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้” อบรมระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมครั้งนี้ เป็นการฝึกขยายผลสร้างเครือข่ายการทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้ในการนวดประคบ และสมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้ “ม่อนปูยาห้วยแก้ว” ที่ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ สะเดา รางจืด ย่านาง บอระเพ็ด และขี้เหล็ก ซึ่งปลูกในแหล่งสมุนไพรธรรมชาติ “ม่อนปูยา” ตามตำราของพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ และตำนานของ “อิงโค้งดงยา” เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชมรมหมอเมืองตำบลห้วยแก้ว ที่เป็นภูมิปัญญาของหมอเมืองในชุมชน ซึ่งได้พัฒนาจากมีรูปแบบเดิมที่มีการใช้ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่สะดวก รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดใจลูกค้า ปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่สะดวกในการใช้งาน สามารถเก็บรักษาได้นาน ภายหลังการใช้งานแล้วสามารถเก็บรักษาได้โดยมีสรรพคุณคงเดิม ทั้งนี้ ได้มีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายการขยายผล จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยรุ่นแรกได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา สำหรับอีก 3 รุ่นจะดำเนินการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562









Recommend News






MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.