วันที่ 30 มี.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประสานท้องถิ่น “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น”


28 ก.พ. 2563, 20:39เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประสานท้องถิ่น “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น”
วันนี้ ( 28 มกราคม 2563) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่แปลงเกษตรบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปัญหาการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จังหวัดสุรินทร์

โดยมีนาย นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ ได้นำประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงาน เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาตอชังข้าว ผลกระทบด้านอากาศค่า PM 2.5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การเกษตรทดแทนการเผา สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมจัดงาน “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำเกษตรปลอดการเผา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำเอาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิต


 

นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.