เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภาพชุด! พช.เพชรบูรณ์ รวมพลังขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 !!


27 ก.พ. 2563, 18:50ภาพชุด! พช.เพชรบูรณ์ รวมพลังขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 !!
วันนี้ ( 26 ก.พ.63 ) เวลา 9:00 น.  ณ ห้องลักษมี ชั้น 4 โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 โดยนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้ นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเพชรบูรณ์คุณสุข 2020 ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนางาน  และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ โดยมีกิจกรรมตามโครงการทั้งหมด 7 กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และเพื่อสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์โอกาสนี้ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการว่า โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 เป็นนวัตกรรมในการพัฒนางาน เพิ่มพูน ต่อยอด ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  กิจกรรมจากโครงการยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 อีกทั้งโครงการดังกล่าว  ยังมีแนวคิดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.