วันที่ 31 มี.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"บัวแก้ว" แถลงตอบนานาชาติปมยุบ อนค. ย้ำทุกกระบวนการเป็นไปตาม รธน.


23 ก.พ. 2563, 18:07"บัวแก้ว" แถลงตอบนานาชาติปมยุบ อนค. ย้ำทุกกระบวนการเป็นไปตาม รธน.
นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีรัฐบาลจากต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงกังวลต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ในการยุบพรรคอนาคตใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2563 มีสาระสำคัญ ว่า

1.ประเทศไทยรับทราบความสนใจของบางประเทศต่อกรณีคดีความ ซึ่งนำไปสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

2.คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยปราศจากอคติต่อการกระทำหรือผู้กระทำที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการทำประชามติ และได้นำหลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาประกอบเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาใช้ปฏิบัติร่วมกัน

3.ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมของประชาธิปไตยและการเมืองพหุนิยม หรือ ความหลากหลายในแนวคิดทางการเมือง พร้อมเชื่อว่า การที่นานาชาติให้ความเคารพในอธิปไตยของประเทศไทย มิตรประเทศจะสนับสนุนประเทศไทยในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศเหมือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยให้การปฏิบัติต่อสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศ ในแนวทางเดียวกันPress Statement regarding the Dissolution of the Future Forward Party

1. Thailand noted the interest of some countries in a legal offense case which led to the dissolution of the Future Forward Party by the ruling of Constitutional Court on 21 February 2020.

2.Such ruling was carried out within the country's constitutional process, in accordance with the constitutional law and the Organic Law on Political Parties B.E. 2560 (2017), without prejudice to the nature of offense and its perpetrators. It should also be noted in this context that the constitution did pass the referendum and served as the guiding legal principle for all political parties that participated in the previous general election.


3.While remaining committed to strengthening democratic values and political pluralism, we trust all friends of Thailand would, in full respect of our sovereignty, render usual support to the exercise of the country's supreme law of the land just as we do in reciprocity with all members of international community.

MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.