เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯเลย เปิดงานวันคนพิการสากล คนพิการใน จ.เลย ต้องมีความสุข


24 ธ.ค. 2562, 15:48รองผู้ว่าฯเลย เปิดงานวันคนพิการสากล คนพิการใน จ.เลย ต้องมีความสุข
            ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ หอประชุมอำเภอผาขาวอำเภอผาขาว จังหวัดเลย นายชนาส   ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเป็นประธาน เปิดงานวันคนพิการสากล  ประจำปี 2562 

 

 

           นายณัฐพงษ์พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ในนามของผู้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562   กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562  ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ เห็นชอบให้ทุกจังหวัดร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล ประจำปี 2562  ในเดือนธันวาคม 2562   โดยมีหัวข้อจัดงานคือ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ...การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ”สำหรับการจัดงาน
            วันคนพิการสากลในจังหวัดเลยได้จัดหมุนเวียนไปยังอำเภอต่างๆ ในปีนี้มติคณะทำงานด้านคนพิการ เห็นชอบให้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563  ณ หอประชุมอำเภอผาขาวอำเภอผาขาว จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายร่วมงาน จำนวน 600 คน ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคม/ชมรมคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ สภาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การบรรยายเรื่อง “สิทธิของคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 การแสดงดนตรีของคนพิการทางการเห็น มอบโล่คนพิการต้นแบบมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น การจัดบูธต่างๆการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
   

        

 


นายณัฐพงษ์  กล่าวต่ออีกว่า อยากให้ทุกคนทราบว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นั้น เราจะร่วมกันสร้างทุกมิติ ที่จะทำให้ คนพิการในพื้นที่จังหวัดเลยนั้น มีความสุขยิ้มได้ และร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกคนนั้น มีการพัฒนาในทุกๆด้าน ให้มีความยั่งยืน และเดินไปพร้อมกันทุกคน

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.