เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9


20 มิ.ย. 2562, 14:51ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9
วันนี้ (20 มิ.ย. 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย ให้การต้อนรับและ นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง รายงานข้อมูลในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วมงานในการรับบริการ จำนวน 500 คน

จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวปราศรัยกับผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง มีปัญหาด้านการคมนาคม แหล่งน้ำ และราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะนำปัญหาไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการคมนาคม ถนนสายหลักจะประสานกรมทางหลวงให้เร่งดำเนินการ ในส่วนของถนนสายรองที่ของบของจังหวัดจะบรรจุเข้าไปในงบของยุทธศาสตร์เพื่อจะดำเนินการภายในปีหน้า ส่วนด้านปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากการกำหนดราคาเป็นไปตามราคากลาง แต่ก็จะมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปส่งเสริมทั้งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้านต้นทุนการเกษตร เพื่อนำไปเพิ่มรายได้ให้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญ กับ บ้าน วัด โรงเรียน โดยเน้นไปที่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกอำเภอออกสำรวจว่ามีบ้านไหน พื้นที่ใด มีผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ให้แจ้งไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จะนำสมาชิกเหล่ากาชาด เข้าไปเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น                                    

และยังมีการดำเนินการที่ต้องการทำอย่างต่อเนื่อง คือมาตรการตัดอ้อยสด โดยให้อำเภอสำรวจไร่อ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อนำร่องการตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน รวมทั้งยังมีการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยจังหวัดได้รับการสนับสนุนสถานที่จากวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ วัดเสือ ที่ให้นำสุนัขจรจัดไปเลี้ยงในสถานที่ดังกล่าวได้ และยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ ในการนำเงินไปก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อีกด้วย โดยให้อำเภอ ท้องถิ่น สำรวจและจับสุนัขจรจัดไปยังสถานที่กักกันที่ได้จัดไว้ในแต่ละอำเภอและจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้นได้มอบหนังสืออนุญาตการทำการเกษตรในที่ดินราชพัสดุให้แก่เกษตรกรจำนวน 5 ราย และได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบน้ำตาลทรายให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ต่อจากนั้นประชาชนได้ออกรับบริการจากหน่วยงานที่ออกให้บริการในครั้งนี้ด้วย

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.