เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
โปรดเกล้าฯ การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


14 มิ.ย. 2562, 17:50

โปรดเกล้าฯ การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันนี้ ( 14 มิ.ย.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์  ข้าราชการ และข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์  ข้าราชการ และข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์  ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

๑. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
๒. กองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
๓. กองศิลปาชีพ 
๔. สถาบันสิริกิติ์ 
๕. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๖. นางสนองพระโอษฐ์ และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 


MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.