เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ธ.ออมสิน ร่วมมือการอาชีพท่าแซะ จัดโครงการออมสินสร้างอาชีพสู่ชุมชน


18 มิ.ย. 2567, 17:34ธ.ออมสิน ร่วมมือการอาชีพท่าแซะ จัดโครงการออมสินสร้างอาชีพสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 17  มิ.ย.67 ที่เทศบาลตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เรืออากาศโท  สมพร  ปานดำ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการออมสินสร้างอาชีพสู่ชุมชน หลักสูตรงานซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศและลงนามความร่วมมือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” 

        โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว   นางสุนันทา แสงสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสิน ภาค 16 นางอรชร บุญรัตนไพโรจน์   ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปะทิว   นางบัณฑิตา ทวีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ   นายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศบาลตำบลบางสน   นายชลิต ชุมเกษียร นายกเทศบาลตำบลชุมโค นายกฤษฎา โลพิศ นายกเทศบาลตำบลสะพลี   ผู้บริหารในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรทุกแห่ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ร่วมเปิดโครงการฯ

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้จัดทำ โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มชุมชน และ วิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ด้านวิชาชีพไปพัฒนาทักษะด้านงานช่าง งานฝีมือ

           เพื่อให้สมาชิกในชุมชน มีความรู้ความสามารถด้าน วิชาช่าง สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือต่อยอดองค์ ความรู้เพิ่มเติม จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สมดังคำกล่าวที่ว่า “เสริมความรู้ สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  

    ด้านเรืออากาศโท  สมพร  ปานดำ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวโดยสรุปว่า ขอให้กำลังใจกับโครงการสำคัญเรื่องของการพลิกโฉมอาชีวศึกษาสู่การมีงานทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาที่ร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งนำความร่วมมือในระดับของส่วนกลาง แต่วันนี้ภายใต้การดูแลธนาคารออมสินระดับภาคส่งต่อมายังระดับสาขา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีอาชีพที่สองสามในท้องที่ โดยความให้ความสะดวกของอำเภอปะทิว อาชีวศึกษาจำนวน 433 แห่งที่เป็นภาครัฐ 444 แห่งที่เป็นเอกชน กำลังคนประมาณ 1 ล้านคน วันนี้เลขาธิการฯได้ผุดวิสัยทัศน์ร่วมกันเผด็จและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราไม่ได้จัดการพัฒนาการศึกษาเพิ่มเรียนต่อแต่เพียงผู้เดียว ต้องการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเติมเต็มหลักสูตรเพื่อไปประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน”รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าว 

       หลังจากนั้นทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่ง สนับสนุนโดยธนาคารออมสินพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านงานช่าง งานฝีมือหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 คน

       ทั้งนี้ภายในพิธีเปิดโครงการฯทางวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จัดบูทแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองรางวัลชนะเลิศ  และรางวัลชมเชย ประกอบด้วย แผ่นแปะป้องกันยุงจากใบโหระพา  ผลิตภัณฑ์แชมพูใสบำรุงเส้นผมจากน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำมะกรูดสกัดเย็นสูตรขจัดรังแค   ไม้เท้าสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยแจ้งเตือนผ่านสัญญาณเสียง และสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็นต้น 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.