เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชัชชาติ" ลุยตรวจจุดปรับปรุงทางเท้า สั่งเร่งงานผายปากทางแก้จราจรติดขัด ย่านคลองสามวา


16 มิ.ย. 2567, 16:15"ชัชชาติ" ลุยตรวจจุดปรับปรุงทางเท้า สั่งเร่งงานผายปากทางแก้จราจรติดขัด ย่านคลองสามวา
วันนี้ ( 16 มิ.ย.67 )  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงทางเท้า บริเวณแยกเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ อยู่บริเวณแยกเลียบคลองสอง (ถนนพระยาสุเรนทร์ ตัดกับถนนเลียบคลองสอง) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินการผายปากถนน แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด จุดฝืด เพิ่มความคล่องตัวของการจราจร ตลอดจนแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้าฯ การประปาฯ เพื่อวางระบบ ปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้าย รองรับการผายปากถนน ขยายช่องทางจราจรในการเลี้ยวซ้าย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของประชาชน ทางคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตคลองสามวา จึงเสนอการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ระหว่างการดำเนินการของทางสำนักการโยธา โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจรผ่านไปมา

“คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต” ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันดูแล พัฒนาพื้นที่ และขับเคลื่อนสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้า พี่น้องประชาชนมีความสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยการพัฒนาเมืองจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกส่วนราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพ เข้ามาร่วมพัฒนาเขต แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหาและเสนอทิศทางการพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ให้มีความครอบคลุมรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและการจราจร ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ด้านอื่น ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.