เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร รวมทั้งมอบนโยบายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ


24 พ.ค. 2567, 07:36รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร รวมทั้งมอบนโยบายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ณ โรงแรมริเวอร์แคว ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร รวมทั้ง มอบนโยบายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรี ในกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567 โดยมี นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายบัณฑิต พรหมทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กรสตรี องค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมพิธีฯ

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567 โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัว ร่มเย็นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น เนื่องในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมของจังหวัดกาญจนบุรี ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านครอบครัวและสตรีจากระดับจังหวัดสู่ระดับชาติ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านครอบครัวและสตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว อีกทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวต่อไป

 

นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวปิดท้ายว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี ได้หารือร่วมกันและได้พยายามสื่อสารประเด็นเหล่านี้กับทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่น ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรี ไม่เคยเพิกเฉยต่อประเด็นความรุนแรงในครอบครัว และพร้อมสื่อสาร ดำเนินการในทุกเรื่องร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และขอมอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการได้กำกับดูแลภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเชื่อมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงให้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม อาสาสมัครและประชาชน อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติอย่างยั่งยืน เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง และประชาชนของเราต้องมีคุณภาพ

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.