เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กกต.ชุมพรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา


20 พ.ค. 2567, 18:58กกต.ชุมพรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา


 วันนี้ (20 พ.ค.67) เวลา 08.30 น. นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลา 1 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการสมัครสมาชิกวุฒิสภา และขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และสามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่สนใจจะสมัครเลือก สว. ต่อไป

 ทั้งนี้ กกต. ได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือก สว. ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นนักขัตฤกษ์) โดยที่จังหวัดชุมพรมีการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครผู้pสนใจทุกอำเภอ ซึ่งบรรยายกาศการรับสมัครวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย เริ่มมีผู้เดินทางไปสมัครบ้างแล้วในหลายอำเภอ//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.