เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



สำนักงานคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน


18 พ.ค. 2567, 14:29



สำนักงานคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน




ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์ อัยการอาวุโสสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ระดับสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายพันงาม สะอาดชื่น รองประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางตะติมา นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายพรเทพ กลิ่นแดง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี นายสมพงษ์ กลิ่นสักโก ผู้แทนจากร้านคีรีมันตรา และนางหรรษา เหมวิจิตร ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการตัดสินการทำอาหาร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมฯ

 

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติมีนโยบายให้ความสำคัญและยกระดับ การแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้กระทำผิด ได้รับการแก้ไขให้โอกาส กลับตัวเป็นคนดี มีความรับผิดชอบตนเอง และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลืองานของกรมคุมประพฤติ โดยการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ให้ได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้กำลังใจ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถเอาชนะปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ได้ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เมื่อกลับคืนสู่สังคมนั้นสังคมยังขาดความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการไม่รับเข้าทำงานทำให้ผู้กระทำผิดปราศจากอาชีพที่มั่นคงที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงเพิ่มมากขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติบางส่วนหวนกลับเข้าสู่ขบวนการอาชญากรรมกระทำผิดซ้ำกลายเป็นภาระของสังคม

 

ทั้งนี้กรมคุมประพฤติได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาโดยการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหาร ภายใต้กิจกรรมโครงการ Street Food สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้ต่อไป

 



 


 






Recommend News






MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.