เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาญจนบุรี


18 พ.ค. 2567, 14:29ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาญจนบุรี
  

 

ผู้สื่อข่าว ONB nred รายงานว่า ณ ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู วิวัฒนาทร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

 

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่จำกัดแผนงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณใด และในการสอดส่องโครงการให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใช้แบบสอดส่องการดำเนินแผนงานโครงการ ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Checklist and Remark) เป็นแนวทางในการติดตามสอดส่องการดำเนินแผนงานโครงการใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ช่วงเตรียมโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการ ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ และช่วงโครงการแล้วเสร็จ

 

จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานกาญจนบุรีจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการกิจกรรมก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านทุ่งแหว่ง บ้านดอนดาเพชร อำเภอ     พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.