เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชุมพร จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


5 พ.ค. 2567, 14:08ชุมพร จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้(5 พ.ค. 67)นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร  ประธานแม่บ้านสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข อสม. จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยภายในงานเปิดให้บริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ จำนวน 24 คลินิก การมอบขาเทียม และมอบแว่นตาแก่ตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ห่างไกล และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชน ซึ่งได้มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ จำนวน 24 คลินิก ได้แก่ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว,คลินิกอายุรกรรม, คลินิกกุมารเวชกรรม, คลินิกผู้สูงอายุ, คลินิกขึ้นทะเบียนผู้พิการ, คลินิกคัดกรองสายตาเด็ก, คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม, คลินิกคัดกรองมะเร็ง ไวรัสตับอักเสบ บี-ซี, คลินิกคัดกรองวัณโรคปอด, คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต, คลินิกบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่, คลินิกอัลตร้าซาวด์, คลินิกส่งเสริมการมีบุตร,  คลินิกร้านยาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์, คลินิกโรคข้อและกระดูก, คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู, คลินิกขาเทียมพระราชทาน, คลินิกทันตกรรมและคัดกรองมะเร็งช่องปาก, คลินิกการแพทย์แผนไทย, คลินิกคัดกรองจอประสาทตา, คลินิกตรวจสารพิษในเกษตรกร

นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคต ระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาล ในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลท่าแซะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 11 จึงได้จัดทำ “โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร ณ โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” ขึ้น ในครั้งนี้//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร -ชุมพร

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.