เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"วิทยาลัยเทคนิคนครนายก" จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพิ่มศักยภาพครู-ผู้เรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0


13 มิ.ย. 2562, 14:16"วิทยาลัยเทคนิคนครนายก" จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพิ่มศักยภาพครู-ผู้เรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0
13 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 หวังสร้างนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนผู้ประกอบการเดิมที่จบการศึกษาให้มีอาชีพอิสระของตนเอง และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สู่การเป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า โครงการนี้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความพร้อมในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบ SMART SMEs สร้างองค์ความรู้ และทักษะในด้านการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองที่ประสบความสำเร็จได้ และสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบแนวทาง วิธีการสร้างผู้ประกอบการายใหม่ที่ดี สามารถติดตาม ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาได้ถูกต้อง โดยมีครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จำนวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจมาให้ความรู้ คือ นายอนุรักษ์ วิจารย์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครนายก เป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ และนายอารักษ์ เจริญวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปริทัศน์ อุทยานนางรอง จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม สร้างพลังความคิดไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจ  ที่นำไปสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้ และนำความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.