เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี" พ้นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ


21 ต.ค. 2562, 20:34

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี" พ้นนายทหารราชองครักษ์พิเศษวันนี้ ( 21 ต.ค.62 ) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยมีใจความทั้งหมดว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน©2018 ONBNEWS. All rights reserved.