เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม. รับทราบผลการดำเนินงาน คกก.ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ปีงบ 66


27 ก.พ. 2567, 15:24ครม. รับทราบผลการดำเนินงาน คกก.ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ปีงบ 66
วันนี้ ( 27 ก.พ.67 ) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (27 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กปช. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้
 
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ 1 คือการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศและเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสร้างค่านิยมที่ดีในสังคม โดยได้มีการมอบหมายหน่วงานภาครัฐให้รับข้อเสนอของประชาชน ซึ่งข้อเสนอคือการประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
 
1. การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ร้อยละ 78.36 โดยให้ความสนใจแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งหน่วยงานรัฐควรสื่อสารโดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงวิธีการที่เป็นรูปธรรม และควรเน้นการสื่อสารแบบสองทางผ่านสื่อบุคคล
 
2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด–19 ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 86.93 โดยประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก
 
3. การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ร้อยละ 90.41 โดยควรเน้นย้ำให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร      ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และควรเน้นให้ความรู้เรื่องการแพทย์ของพืชสมุนไพร
 
4. สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 92.50 โดยประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ และควรพัฒนาแอปพลิเคชันทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ
 
5. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 98.75 โดยเสนอว่าควรผลิตสื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่นำเสนอ รวมถึงการผลักดันกฎหมายกำกับดูแลไซเบอร์ช่องทางการร้องเรียน
 
6. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 97.75 โดยประชาชนเสนอว่ามุ่งเน้นการสื่อสารสร้างค่านิยมไทยร่วมสมัย ให้ประชาชนตระหนักว่าการประพฤติตนตามคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐานเป็นเรื่องที่ควรทำ
 
7. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 89.50 โดยควรเพิ่มความถี่ในการสื่อสารช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐควรชี้แจงนโยบายและข้อเท็จจริงภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดเรื่องสื่อสารสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 2) การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 3) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4) การพัฒนาสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยกับยุคปัจจุบัน 5) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 6) ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ              
 
นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอีก 3 ด้าน คือ สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข่าวปลอม (Fake News) สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ และ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล อีกด้วย
 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งสอดคล้องกับ 4 แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งการบริหารประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับประเทศสู่การปฏิบัติ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.