เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.สิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแก้ไขน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


21 ก.พ. 2567, 13:46อบจ.สิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแก้ไขน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุเมธ  ธีรนิติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ถนนวิไลจิตต์  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้น  ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 150 คนเข้าร่วมอบรม


นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ในการต่อยอด ขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่  โดยทาง อบจ.สิงห์บุรีได้นำเรื่องการอบรมเข้าขอมติที่ประชุมสภา  ซึ่งสมาชิกสภาก็ให้ความเห็นชอบแล้ว


สำหรับกิจกรรมการอลรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง สถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศไทย และของจังหวัดสิงห์บุรี  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในชุมชน การฝึกปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์น้ำและดิน  การใช้ประโยชน์จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย  และการปั้นก้อนบำบัดจุลินทรีย์น้ำ

คำที่เกี่ยวข้อง : #อบจ.สิงห์บุรี   #แม่น้ำลำคลอง  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.