เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายอำเภอสังขะ ประสานความร่วมมือ ซ่อมแซม บ้านร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ช่วยเหลือผู้ยากไร้


16 ก.พ. 2567, 20:59นายอำเภอสังขะ ประสานความร่วมมือ ซ่อมแซม บ้านร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ช่วยเหลือผู้ยากไร้
วันนี้(16กุมภาพันธ์ 2567 )เนายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ นางสงกรานต์ โอฆะพนม ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสังขะ นางสาวนิตยา ศรีงาม ปลัดอำเภอ นายบุญสวย หลักแหลม กำนันตำบลตาตุม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อบต. สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอสังขะ สมาชิกจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลตาตุม ได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง โดยวันนี้อำเภอสังขะได้ดำเนินการจำนวน 2 ราย คือ 1.นางสุรินยา วันฤกษ์ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 9 2.นาย ถวิล ถือดียิ่ง บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 11 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้อำเภอสังขะได้ตั้งเป้าไว้จำนวน 10 หลัง ซึ่งได้ทำเสร็จไปแล้วจำนวน 4 หลัง และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข อำเภอสังขะจึงได้จัดทำโครงการบ้านร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งอำเภอสังขะได้ประสานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้นําท้องที่ ภาคธุรกิจเอกชนประชาชน องค์กรศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมก่อสร้าง ซ่อมแชม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน ให้มีที่อยู่อย่างมั่นคง ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 4 หลังคาเรือน วันนี้อีก 2 ครัวเรือน และยังคงดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.