เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศ! กฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ มีไว้ครอบครองเพื่อเสพฯ


10 ก.พ. 2567, 09:09ราชกิจจาฯ ประกาศ! กฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ มีไว้ครอบครองเพื่อเสพฯ
วันที่ 10 ก.พ. 67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 107 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณเล็กน้อย ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กล่าวคือถ้ามีผู้ครอบครองยาเสพติดไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้เสพ และสามารถเข้ารับการบำบัดได้ และถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. … มีมติร่วมเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 ในการเสนอยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือว่าเป็นผู้เสพ ซึ่งหากสมัครใจเข้ารับการบำบัดจนครบคอร์ส จากเดิมที่มีความผิดตามกฎหมายก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย


โดย นพ.ชลน่าน ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า นอกจากยาบ้าแล้วจะมีการกำหนดปริมาณของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นอยู่ในร่างกฎกระทรวงด้วย โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2566เป็นต้นไป ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นั้น

จึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ แล้วถึงลงนามในกฎกระทรวง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
 สำหรับยาเสพติดมีการแบ่งประเภทเป็น 5 กลุ่ม รวม 20 ตัว ดังนี้

1.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มี 7 ตัว ได้แก่
แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
เอ็น-เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี (N3ethyl MDA หรือ MDE) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม
เฮโรอีน (heroin หรือ diacetylmorphine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม
เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ ((+)-lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-25 (LSD 25) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลลิกรัม
เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ methamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นเกล็ดผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ tenamfetamine หรือ MDA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้
3,4-เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine หรือ methylenedioxymethamfetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

2.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มี 2 ตัว ได้แก่
โคคาอีน (cocaine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรัม
ฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม

3.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 3 ตัว ได้แก่
พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัม
เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัม
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) เป็นสารสกัดจากพืชกัญชาหรือสารสกัดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา ที่มีปริมาณเกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก และมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร


4.วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 มี 2 ตัว ได้แก่
ฟลูอัลพราโซแลม (flualprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม
ฟีนาซีแพม (phenazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม

5.วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มี 6 ตัว ได้แก่
อัลพราโซแลม (alprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม
คีตามีน (ketamine) ที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 มิลลิลิตร หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
มิดาโซแลม (midazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัม
ไนเมตาซีแพม (nimetazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัม
ไนทราซีแพม (nitrazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสทุธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัม
เฟนเทอร์มีน (phentermine) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.