เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ วช. แก่ รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ


3 ก.พ. 2567, 11:55

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ วช. แก่ รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภท “รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก” สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการจากผลงานวิจัยเรื่อง ฟ้าทะลายโจร: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ (Andrographis Paniculata: from Basic to Translational Research) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร©2018 ONBNEWS. All rights reserved.