เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ จ.ตาก


31 ม.ค. 2567, 09:37

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ จ.ตากวันนี้ (30 มกราคม 2567) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูลผลการฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ร่วมเฝ้ารับเสด็จ 


โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมุนินท์ บริเวณด้านหน้าพระธาตุผาแดง และทอดพระเนตรสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรวบรวมพันธ์ไม้ ทรงทอดพระเนตรการรวบรวมพันธุ์ไม้พระราชทาน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเหมืองแร่สังกะสี ระหว่างปี 2561 - 2566 รวมทั้งสิ้น 6 วงศ์ได้แก่ ไม้วงศ์ยาง วงศ์จำปี วงศ์หญ้า วงศ์มะพลับ วงศ์กระดังงา และวงศ์แค ปลูกไม้ป่าที่ให้ดอกสีขาว ดอกสีส้ม ดอกสีแดง ดอกสีม่วง และดอกสีเหลือง ปลูกไม้พื้นถิ่น รวมทั้งปลูกไม้โตเร็วเพื่อฟื้นฟูป่า รวมจำนวน 340 ไร่ 67 ตารางวา รวบรวมพันธุ์ไม้หายากในผืนป่าตะวันตกจำนวน 98 วงศ์ 356 สกุล 650 ชนิด และพันธุกล้วยไม้ จำนวน 65 สกุล 291 ชนิด พืชล้มลุก 30 สกุล 76 ชนิด

และดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ภายนอกโครงการฯ โดยการฟื้นฟูป่าในพื้นที่บริเวณรอบโครงการฯ ของกรมป่าไม้เนื้อที่ 5,671ไร่ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื้อที่ 8,842 ไร่ ปลูกป่าภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตั้งแต่ปี 2561 - 2566 เนื้อที่ 4,900ไร่ รวม 234 ราย บำรุงและดูแลสวนป่าเศษฐกิจโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื้อที่ 3,106 ไร่ ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จำนวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่ 1,551 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ดูแลประชาชนตามนโบายรัฐบาลบริเวณโดยรอบ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้แก่ การอนุญาตให้จังหวัดตากดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เนื้อที่ 30,415 ไร่ 3 งาน  44 ตารางวา อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอพื้นที่เป้าหมายในปี 2567 เนื้อที่ 5,870 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา สำรวจพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ รวมพื้นที่ 486,346 ไร่ ปลูกจิตสำนึกโดยการสร้างเครือข่ายครูป่าไม้ (ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ) จำนวน 8 เครือข่าย เครือข่าย ทสม. จำนวน 61 หมู่บ้าน เครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 40 เครือข่าย และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จำนวน 34 เครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการและสร้างการมีส่วนรวมให้ประชาชนเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่า


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.