เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รมช.เกษตรฯ เผยของขวัญปีใหม่ชาวประมงชุมพร ยุติเก็บค่าเช่าพร้อมยกหนี้ฯ


16 ม.ค. 2567, 08:19รมช.เกษตรฯ เผยของขวัญปีใหม่ชาวประมงชุมพร ยุติเก็บค่าเช่าพร้อมยกหนี้ฯ
วันนี้ (15 ม.ค.67) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลาจังหวัดชุมพร พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา (อสป.) โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รอง.ผวจ.ชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส. ชุมพร เขต 1 น.ส. อนงค์นาถ จ่าแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการ อสป. ผู้บริหารและพนักงาน อสป.และผู้ใกญ่กุ้ง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วม ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของฐานราก ด้วยการส่งเสริมอาชีพประมงและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพประมง สำหรับชาว ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ถือเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากอาชีพชาวประมงถือเป็นอาชีพดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นได้ 

ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องที่ประกอบอาชีพประมง ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่าย และให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมอบแนวทางให้ อสป. เตรียมประกาศ ลดอัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้กับชาวประมงทั่วประเทศต่อไป

ส่วนที่มีชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพร ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนว่า ได้รับผลกระทบจากการเก็บค่าเช่าและสัญญาจาก องค์การสะพานปลา(อสป.) นั้น ขณะนี้ ได้รับรายงานว่า ข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขจนถูกนำไปหาข้อยุติได้แล้ว ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. สำหรับพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงชุมพรดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ที่จังหวัดชุมพรได้มอบให้ องค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ทางองค์การสะพานปลา(อสป.) ได้มีข้อยุติให้งดการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าที่ดินต่างๆ ทั้งหมด และผู้เช่ารายใดที่มีการบอกเลิกสัญญาและมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อผ่อนชำระหนี้ จะดำเนินการให้ยุติหนี้ในทันที

2. องค์การสะพานปลา(อสป.) ได้เร่งรัดดำเนินการส่งคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์และที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร และส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จากพื้นที่เดิม 140 ไร่ เหลือเพียงเพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจประมาณ 30 ไร่ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือประมง ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 โดย องค์การสะพานปลา(อสป.) จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำและอื่นๆ ตามประกาศของ องค์การสะพานปลา(อสป.) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดิน ถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์(ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร)ต่อไป

ทั้งนี้ องค์การสะพานปลา(อสป.) ได้เริ่มเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือประมงชุมพร มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพประมงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนในสถานที่จอดเรือประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีระบบติดตามควบคุมกำกับดูแลคุณภาพสัตว์น้ำและสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง และยังให้เป็นท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมง โดยกรมประมงปีละ 2 ครั้ง และได้รับการรับรองให้เป็นท่าเทียบเรือประมงสุขอนามัยเมื่อปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.