เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชาวนาเฮ! รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท


28 พ.ย. 2566, 14:08ชาวนาเฮ! รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้าน ครัวเรือน

วันที่ 28 พ.ย.รัฐบาล KICK OFF ! ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดงานมีนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมเปิดงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดให้มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ zoom พร้อมกันทั่วประเทศ 12 จุด ตามรายชื่อสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off  ประกอบด้วย 1. สาขาแม่ริม สนจ.เชียงใหม่ 2.สาขาดอกคำใต้ สนจ.พะเยา 3.สาขาพญาแมน สนจ.อุตรดิตถ์ 4.สาขาสลกบาตร สนจ.กำแพงเพชร 5.สาขาบุรีรัมย์ สนจ.บุรีรัมย์ 6.สาขาศรีเมืองใหม่ สนจ.อุบลราชธานี 7.สาขาเสลภูมิ สนจ.ร้อยเอ็ด 8.สาขาบ้านดุง สนจ.อุดรธานี 9.สาขาท่าวุ้ง สนจ.ลพบุรี 10.สาขาบางปลาม้า สนจ.สุพรรณบุรี 1.สาขาวัฒนานคร สนจ.สระแก้ว 12.สาขาตะเครียะ สนจ.สงขลา

ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานเปิดงานส่งมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/2567 ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ รวมไม่เกิน 20,000 บาท  กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน

โดยมีนางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นางสุนี เทียมทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี จ่าเอกทวีป ทองชั้น ผู้จัดการสาขาบางปลาม้า นายวันชัย นิลวงษ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี, ปลัดอำเภอบางปลาม้า เป็นผู้แทน นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาม้า นายฐิติภัทร มีบุบผา เกษตรอำเภอบางปลาม้า และเกษตรกร อ.บางปลาม้า เข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งมีนางวาสนา อุ่นจิตติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก กล่าวรายงาน ณ ธ.ก.ส. สาขาบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราการสนับสนุน ไร่ละ 1,000 บาท ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 55,024 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 820 ล้านบาท และเป็นเกษตรกรในอำเภอบางปลาม้า จำนวน 6,880 ราย เป็นเงินจำนวนกว่า 117 ล้านบาท ซึ่งได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรในวันนี้เป็นวันแรก เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา 0 2555 0555 www.baac.co.th

 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชาวนา   #ช่วยเหลือ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.