เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระบรมราชชนก


25 พ.ย. 2566, 08:52

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระบรมราชชนกเมื่อเวลา 19.03 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสถาบันพระบรมราชชนก นำ คณะผู้บริหารสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตราประจำสถาบันพระบรมราชชนก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผ้าไหมยกดอกลำพูน แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีคุณูปการต่อการสาธารณสุขไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์


พร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนมากแก่สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อให้ราษฎรมีสถานพยาบาลและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างรุนแรงจนทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤติได้ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการโครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เมื่อกลับคืนสู่สังคมจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวและเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ รวมทั้งองค์ความรู้แห่งวิชาชีพการสาธารณสุข และพระปรีชาญาณที่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และก่อประโยชน์แก่ราษฎรตลอดมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ทรงสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปผลิตและพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงส่งเสริมสุขภาพของราษฎรผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ด้วยพระปรีชาญาณด้านการพยาบาล โดยทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างความรอบรู้ และส่งเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจของผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้แห่งวิชาชีพการพยาบาลที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี

MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.