เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แม่ทัพภาค 4 ส่งศูนย์ประสานการแพทย์ จชต. ดำเนินการตรวจสุขภาพให้ นศ.ฝึกงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล โดยภาพรวมสุขภาพกายจิตใจดีเยี่ยม


26 ต.ค. 2566, 09:37แม่ทัพภาค 4 ส่งศูนย์ประสานการแพทย์ จชต. ดำเนินการตรวจสุขภาพให้ นศ.ฝึกงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล โดยภาพรวมสุขภาพกายจิตใจดีเยี่ยม
ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ พลตรี โชคชัย  ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดคณะแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ถึงจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมการตรวจสุขภาพฯ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทวี  บุญภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

 

 

 

 สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาทั้ง 30 คน ได้รับการลงทะเบียนเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และได้เข้ารับการคัดกรองตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจประเมินสุขภาพจิตจากเจ้าหน้าที่ฯ โดยภาพรวมในด้านสุขภาพร่างกายไม่พบความผิดปกติ ในส่วนของสุขภาพจิตของน้อง ๆ นักศึกษาไม่พบความผิดปกติ มีสภาวะจิตใจที่ดี ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประเมินและติดตามทั้งสุขภาพร่างกายและดูแลสุขภาพจิตให้กับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตสู่สภาวะปกติ

 

 

 

 

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.